ဓမၼ၀ိဟာရီ နိဒါန္း၏ နိဒါန္း

“ဓမၼ၀ိဟာရီ နိဒါန္း၏ နိဒါန္း”

ကမာၻေလာက ယေန႔ကာလ ရွိရွိသမွ် အဘိဓာန္က်မ္း စြယ္စံုက်မ္းမ်ား၏ စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ မရွိေသးေသာ “ဓမၼ၀ိဟာရီ” ဟူသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ပြား ေပၚထြန္းလ်က္ရွိေပၿပီ။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ပုဂၢလ၀ိေသသမ်ား မဟုတ္ၾက။ သူတို႔သည္ သာမည သေဘာဓမၼကို ေဆာင္သူ သာမညမ်ား ျဖစ္သည္ဟု အသိေပးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ဤအေၾကာင္းကို……
ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဦးေဆာင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၊ ျပည္ထဲေရးဌာန တာ၀န္ခံႀကီး၊ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ေကာင္စီဥကၠဌမ်ား၊ ညၿမိဳ႕နယ္ေကာင္စီမ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္သူမ်ားထံသို႔ ၁၉၈၃ ခု စက္တင္ဘာလ( )ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔ ေၾကျငာစာတမ္းအရ သိႏိုင္ၾကသည္။ ဤေၾကျငာစာတမ္းသည္ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

ဓမၼ၀ိဟာရီ
ရွင္ဉာဏ၊ ရွင္ဂုဏ တို႔၏
ဓမၼ၀ိဟာရီ ေၾကျငာစာတမ္း

ကၽြႏု္္တို႔သည္ ၁၃၄၄ ခု၊ ျပာသိုလဆုတ္( ၁၃ )ရက္ ( ၁၀-၂-၈၃ ) ည( ၁၀:၃၀ ) နာရီ အခ်ိန္၌ ဓမၼ၀ိဟာရီအျဖစ္ ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် သိျမင္ႏိုင္ၾကရန္ ဤေၾကျငာစာတမ္းကို ထုတ္ျပန္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၿပီးခဲ့ေသာအခ်ိန္မ်ားက ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းႀကီးဘ၀၌ မေထရ္ႏွင့္ မဟာေထရ္မ်ားအျဖစ္ ေရာက္ေအာင္ေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ပရိယတ္ပဋိပတ္ ႏွံ႔စပ္ႀကိဳးကုတ္ အားထုတ္ခဲ့ၾကသျဖင့္ အရိယာအျဖစ္ ေကာင္းစြာ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကၿပီးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္က ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဉာဏ္မ်က္စိမ်ား၌ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာအတြင္း၀ယ္ တရားေတာ္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး တရားေတာ္ကို ဖ်က္စီးေနၾကေသာ တရားမဟုတ္ေသာ တရားမ်ား မင္းမူေနၾကသည္ကို ျပက္ျပက္ထင္ထင္ သိျမင္ေနၾကရပါသည္။
ထိုသို႔ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုအခ်ိန္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သံဃာ့ေဘာင္၌ ၀ိနိစၧိယမ်ား မရွိပဲ ဖ႐ိုဖရဲ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးေနသျဖင့္ သံဃာကို မည္သို႔မွ် မျပဳျပင္ႏိုင္ပဲ ပုဂၢလလုပ္ငန္းျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ စခန္းသြားေနခဲ့ရပါသည္။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္သမၼတအစိုးရ တက္ၿပီးခ်ိန္၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ျမန္မာ့သံဃာမ်ား သက္၀င္လွဳပ္လာျဖင့္ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အစျပဳလာၾကပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယကသို႔ ေ႔ရွ၊ ေနာက္ဘ၀ ရွိ၊ မရွိ အယူ ဘ၀အျမင္မ်ားႏွင့္ ႐ုပ္၊ နာမ္ေလာက ၿမဲ၊ မၿမဲ အယူ ေလာကအျမင္မွား၊ ဤအျမင္မွားႏွစ္ပါး ဖယ္ရွားေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းဆိုခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းဆိုျခင္သည္ အရိယာမ်ားအျဖစ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ သက္ေသျပ ေလွ်ာက္ထား ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယက ဖြဲ႔စည္းေပးေသာ ၀ိနစၧိယက “တရားရၿပီ” ဟု ေျပာသည္မွာ လိမ္ညာျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ၀ိနစၧိယအျပဳခံရၿပီး ရဟန္းအျဖစ္မွ ပထုတ္ခံခဲ့ၾကရပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔အား စြပ္စြဲေသာ ေထရ၀ါဒ သံဃာသည္ အရိယူပ၀ါဒကံ ထုိက္ၿပီျဖစ္၍ ကံထုိက္သူမ်ားကို စြန္႔ပစ္ရမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ၾကၿပီး ေထရ၀ါဒသံဃာကို စြန႔္ပစ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဤသို႔ ေထရ၀ါဒကို စြန္႔ပစ္ၾကေသာ္လည္း လူ႔ေဘာင္၊ လူ႔ဘ၀သို႔ လူ႔အသြင္သ႑ာန္၊ လူ႔ပံုဟန္မ်ားျဖင့္ ေနထိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရရွိၿပီးေသာ တရားဓမၼမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို လူလို၀တ္၊ လူလိုေန၊ လူလိုစား၊ လူလိုသြားၿပီး၊ လူလိုေျပာဆိုလုပ္ရန္ အခြင့္မရရွိၾကပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေလာကီလူမွဳဘ၀မ်ားႏွင့္ အသီးအျခားျဖစ္ေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔တရားဓမၼက ခြင့္ျပဳသည့္ ၀တ္စားေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ေျပာဆိုမွဳရွိသူ ဓမၼ၀ိဟာရီမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ေနထုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ရပ္တည္ေနထုိင္မွဳကို တာ၀န္ရွိသူမ်ား ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် သိျမင္ၾကေစရန္ ေဖာ္ျပေၾကျငာရပါသည္။

ဓမၼ၀ိဟာရီ အဓိပၸါယ္ ။ ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တရားဓမၼျဖင့္သာ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဓမၼ၀ိဟာရီ အမည္ရေစျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဓမၼ၀ိဟာရီ သိကၡာ ။ ။ ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔သည္ မိန္းမႏွင့္စပ္ေသာ သိကၡာ(၁၁)၊ ေရႊေငြႏွင့္ စပ္ေသာ သိကၡာ(၂)၊ ေရာင္း၀ယ္မွဳႏွင့္စပ္ေသာ သိကၡာ(၂)၊ စားခြက္ႏွင့္စပ္ေသာ သိကၡာ(၂)၊ အစားအေသာက္ႏွင့္စပ္ေသာ သိကၡာ(၄၄)၊ အ၀တ္ႏွင့္စပ္ေသာ သိကၡာ(၂၁)၊ ေနစရာႏွင့္စပ္ေသာ သိကၡာ(၅)၊ ေဆး၀ါးႏွင့္စပ္ေသာ သိကၡာ(၂)၊ တရားေဟာႏွင့္စပ္ေသာ သိကၡာ(၁၆)ႏွင့္ ၾကြင္းေသာ သိကၡာ(၁၀၀)ေက်ာ္ က်င့္သံုးၾကပါသည္။

သိကၡာ ပိုင္ဆိုင္မွဳ ။ ။ ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔သည္ ဤသိကၡာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ၾကပါသည္။

ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔ သေဘာ ။ ။ ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔သည္ လူတိုင္း သိျမင္ရရွိႏိုင္ေသာ သာမည သေဘာဓမၼကို ေဆာင္ယူၾကသည္။

ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔ ဦးတည္ခ်က္ ။ ။ အက်င့္သိကၡာေကာင္းၿပီး လူ႔ေလာကႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းရန္ ျဖစ္သည္။

ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔ တားျမစ္ခ်က္ ။ ။ ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔သည္ ရပ္ရြာၿမိဳ႕ျပ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ဘာသာေရး အားလံုးတို႔တြင္ တရားဓမၼႏွင့္ မဆုိင္ပဲ ျပဳလုပ္စရာမ်ား၌ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း မျပဳ။

ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔ ေနရာ ။ ။ ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔သည္ သစ္ပင္၊ ေတာင္ေခါင္း၊ ေက်ာင္း၊ ဇရပ္ သင့္ရာ အေဆာက္အဦး၌ ေနခြင့္ရွိသည္။

ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔ အလုပ္ ။ ။ ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔သည္ တရားဓမၼလုပ္ငန္းသာ အလုပ္ျဖစ္သည္။

ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔ အ၀တ္ ။ ။ ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔သည္ ေဘာင္းဘီအျပာ၊ အေပၚ၀တ္အျပာ၊ ၀တ္႐ံုအျပာႏွင့္ ၀တ္လဲျပာမ်ားကို ၀တ္႐ံုသံုးစြဲၾကသည္။

ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔ အစား ။ ။ ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔သည္ မိမိကို လွဴဒါန္းမည့္သမ်ားထံ အလွဴခံ စားေသာက္ၾကသည္။

ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔ အသြား ။ ။ ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔သည္ မိုးတြင္း၌ ခရီးရွည္မသြားပဲ ရွိၾကသည္။

ဓမၼ၀ိဟာရီတုိ႔ စင္ၾကယ္မွဳေဖာ္ျပခ်က္ ။ ။ ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔သည္ တစ္လ( ၂ )ႀကိမ္ အခ်င္းခ်င္း စင္ၾကယ္မွဳကို ေဖာ္ျပၾကသည္။

ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔ စင္ၾကယ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ။ ။ ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔သည္ ပ်က္ယြင္းေသာ သိကၡာရွိလွ်င္ ၀န္ခ်ျပင္ဆင္ၾကသည္။

ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔ မကိုးကားရေသာ စကား ။ ။ ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔သည္ မည္သည့္ ဘာသာတရား၏ ေဟာေျပာခ်က္ႏွင့္ က်မ္းထြက္ကိုမွ် ကိုးကား မေျပာဆိုၾကပါ။

ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔ မပုတ္ခတ္ရေသာ စကား ။ ။ ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔သည္ မည္သည့္ဘာသာတရား၏ ေဟာေျပာခ်က္ႏွင့္ က်မ္းထြက္ကိုမွ် မပုတ္ခတ္ရပါ။

ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔ အခ်င္းခ်င္း သေဘာထား ။ ။ ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔သည္ အျခားဓမၼ၀ိဟာရီတို႔၏ သုခ၊ ဒုကၡကို အမွ်ယူၾကပါသည္။

ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔ စကားမေျပာရမည့္ ေနရာ ။ ။ ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔သည္ မတရား လႊမ္းမိုး ႏွိပ္စက္ခံရလွ်င္ မတရား လႊမ္းမိုး ႏွိပ္စက္ခံရခ်ိန္၌ စကား လံုး၀မေျပာပဲ ရွိၾကသည္။

ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔ မေနရမည့္ ေနရာ ။ ။ ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔သည္ ဥပေဒက လြတ္လပ္ခြင့္မေပးသည့္ ၿမိဳ႕၊ ရြာ၊ ႏုိင္ငံတို႔၌ မေနပဲ ရွိၾကပါသည္။

ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔ အသက္ရွင္ေအာင္ အားထုတ္္မွဳ(အာယုသခၤါရ)မျပဳရမည့္ ေနရာ ။ ။ ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔သည္ မတရား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရလွ်င္ ဤမတရား အဖမ္းဆီး အခ်ဳပ္ေႏွာင္တုိ႔၌ အသက္ရွင္ေအာင္ အားထုတ္မွဳ(အာယုသခၤါရ) အစားအေသာက္မ်ား စားေသာက္ျခင္း မျပဳပဲရွိၾကရပါသည္။

ဤေၾကျငာခ်က္သည္ ဓမၼ၀ိဟာရီေၾကျငာခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔သည္ ဤေၾကျငာခ်က္ေအာက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ အေလးအနက္ ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

ဤေၾကျငာခ်က္သည္ ဓမၼ၀ိဟာရီမ်ားကို တစ္စံုတစ္ခုေသာ အတိုင္းအတာအထိ ေပၚလြင္ေစခဲ့ပါသည္။ ဤေဖၚျပခ်က္အရ ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔က သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ သာမညျဖစ္ေသာ သေဘာမွ်ကို ေဆာင္သူ သာမညမ်ားမွ် ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကေသာ္လည္း၊ ယေန႔ေလာကရွိ လူတို႔အျမင္၌ သာမည၏ ေျပာင္းျပန္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အဓိက ပုဂၢိဳလ္ ( သို႔မဟုတ္ ) ၀ိေသသ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ျမင္ၾကရဖြယ္ ရွိသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယေန႔ေလာက၌ သာမညသေဘာကို ေဆာင္သူ သာမညပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အေတြးအေခၚ အသိအျမင္သည္ အမွန္တကယ္ရွိေနသည္ႏွင့္ တထပ္တည္းက်ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ အေျပာအဆိုသည္လည္း အေတြးအေခၚ အသိအျမင္ႏွင့္ တထပ္တည္းက်ၾကသည္။ အျပဳအမူ အေနအထိုင္သည္လည္း အေျပာအဆိုႏွင့္ တထပ္တည္းက်ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖစ္မွသာ ကမာၻေလာကရွိ အမွန္အကန္ ျဖစ္ၾကသူအားလံုးႏွင့္ တထပ္တည္းရွိသူ သာမညအျဖစ္ ေရာက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သာမညသည္ အရွိကုိ အရွိအတိုင္းသာ သိသူ၊ အရွိထက္ အပို၊ အလြန္တို႔အား မသိႏိုင္သူ၊ အရွိအတိုင္သာ ေျပာသူ၊ ျပဳလုပ္သူ၊ အရွိထက္လြန္ေအာင္၄င္း၊ ပိုေအာင္၄င္း၊ မေျပာႏုိင္၊ မျပဳႏိုင္ေသာသူ၊ ပုဂၢိဳလ္ ဧကန္ျဖစ္သည္။

သာမန္မွ်ျဖစ္၍ သာမညျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔ေလာကရွိသူမ်ားသည္ ဤသို႔မွ် သာမန္ျဖစ္ရန္ကိုပင္ မလြယ္၊ မတတ္ႏိုင္ေအာင္ ရွိေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပ္င ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔သည္ သာမညျဖစ္ေသာ္လည္း လူတို႔အျမင္၌ အတုမရွိ၊ အတုမရွိ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းေအာင္ အဓိကသေဘာ ၀ိေသသသေဘာ ေဆာင္သူမ်ား ျဖစ္ေနၾကရသည္။

ယေန႔ေလာကရွိ လူမ်ားတို႔၏ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆို၊ အၾကံအစည္မ်ားသည္ အမွန္တကယ္ရွိသည္ႏွင့္ ကင္းလြတ္လ်က္ ရွိေနၾကသည္။ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔သည္ ထိုသို႔ေသာ သူမ်ားႏွင့္ မတူ ကြဲျပားျခားနားမွဳ ၀ိေသသရွိေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔သည္ ထိုသို႔ေသာသူတိုႏွင့္ မတူေသာသူမ်ားႏွင့္သာ တူသည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

ထိုေၾကာင့္ ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔သည္ အမွန္တရား၏ အဓိက ဗဟိုမ႑ိဳင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အက်ိဳးမ်ားေရး၊ အစီးအပြားျဖစ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ေနၾကေသာ အမ်ားျပည္သူတို႔သည္ ဓမၼ၀ိဟာရီမ်ားကို သိရွိအပ္ေပသည္။ ေလ့လာအပ္ေပသည္။ ဦးညႊတ္အပ္ေပသည္။

ဤအမွဳမ်ား ျပဳႏိုင္ေစရန္ ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔၏ အတိတ္သမိုင္းေရးရာသည္ အေရးပါလွပါသည္။ အတိတ္မွကင္းကြ၍ သိရွိအပ္ေသာ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ရပ္သည္ အကယ္မရွိႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ဓမၼ၀ိဟာရီမ်ားကို အျပည့္အစံု သိျမင္ႏိုင္ရန္ ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔၏ အတိတ္ျဖစ္ရပ္ သမိုင္းသည္ မပါလွ်င္မၿပီးေသာ အရာျဖစ္သည္။ ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔၏ အတိတ္သမိုင္းသည္ ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔၏ အေၾကာင္းရင္း ဇစ္ျမစ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤအရာကိုပင္ ဓမၼ၀ိဟာရီ နိဒါန္းဟူ၍ ဥဒါန္းျပဳအပ္ပါသတည္း။

Website counter

Back to TOP